Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Aanbieder is stichting iwosyg, kantoorhoudend aan de Marcusstraat 52, 1091 TK Amsterdam. E-mail webmaster@tijdschriftterras.nl en telefoonnummer 020 6869646. De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 27181057. Het BTW-identificatienummer van stichting iwosyg is 807900461. Stichting iwosyg is een ANBI onder hetzelfde nummer (RSIN/Fiscaal nummer) 807900461. Giften aan stichting iwosyg zijn belastingaftrekbaar, dat geldt niet voor bestellingen en aankopen via deze website. Zie verder www.stichtingiwosyg.nl.

Stichting iwosyg treedt naar buiten met onder meer de websites: https://www.tijdschriftterras.nl en www.eriklindner.nl. Afnemers zijn natuurlijke of rechtspersonen die een bestelling plaatsen op een van bovenstaande websites.

Artikel 2: Toepasselijkheid

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen tussen de aanbieder en haar afnemers. Het plaatsen van een bestelling impliceert de onherroepelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden gelden voor alle huidige en toekomstige activiteiten van stichting iwosyg.

Artikel 3: Acceptatie

Stichting iwosyg is gerechtigd om bestellingen te weigeren of te annuleren zonder opgaaf van reden. Afnemer heeft het recht om slechts en enkel bij overschrijding van de aangegeven levertijd dan wel bij prijswijzigingen haar bestelling te annuleren. Indien er een betaling is gekoppeld aan een onder deze voorwaarden geannuleerde bestelling wordt deze direct en geheel teruggestort.

Artikel 4: Prijzen

De op de websites aangegeven prijzen zijn in EUR en inclusief BTW. Eventuele afhandelings- en verzendkosten zijn inbegrepen, met uitzondering van daar waar anders is aangegeven. Bij bestellingen buiten Nederland en Europa kunnen in principe verzendkosten in rekening worden gebracht. Aan de gepubliceerde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Bij prijswijziging heeft de afnemer het recht om binnen 5 dagen na aankondiging haar bestelling te annuleren (zie artikel 3).

Artikel 5: Levering

Levering geschiedt op aangeven van de afnemer via een van de op de websites aangegeven mogelijkheden. Indien afnemer kiest voor het laten toesturen van de bestelde artikelen wordt het uitvoerend bedrijf van deze verzending door stichting iwosyg bepaald. Op verzoek en voor volledige kosten van afnemer kan de bestelling verzekerd tegen verlies en diefstal worden verstuurd. De op de websites en in de communicatie met afnemer genoemde levertijden zijn indicatief. Er kunnen dan ook geen enkele rechten aan ontleend of reclames op gebaseerd worden. Wel kan de afnemer bij overschrijding van deze indicatieve levertijd binnen 5 dagen na de mededeling hiervan de bestelling annuleren. Indien een bestelling uit meerdere artikelen bestaat heeft aanbieder het recht te wachten met verzenden tot het moment dat de gehele bestelling compleet ter verzending klaar ligt.

Artikel 6: Risico

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de bestelde goederen gaat volledig en onherroepelijk over op afnemer vanaf het moment dat aanbieder de goederen ter verzending aanbiedt.

Artikel 7: Reclames

Defecte dan wel niet bestelde artikelen dienen binnen 7 dagen na ontvangst als zodanig te worden aangemeld bij de aanbieder. Deze artikelen kunnen vervolgens retour gezonden worden na het akkoord hiervoor van de aanbieder en op de door de aanbieder aangegeven wijze. Retourzendingen geschieden op kosten van de afnemer, behalve wanneer de aanbieder anders bepaalt.

Artikel 8: Communicatie

Aan het communicatieverkeer via e-mail en/of telefoon tussen de aanbieder en de afnemer en de communicatie via de websites van de aanbieder kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9: Privacy

Wij respecteren de privacy van onze klanten en we zorgen er dan ook voor dat de persoonlijke gegevens die ons verstrekt worden bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand en worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de order, de betaling daarvan en de bezorging. We zullen deze gegevens nergens anders voor gebruiken. Dit betekent verder dat we deze gegevens nooit ter beschikking zullen stellen aan derden. Alle ingevulde gegevens worden verstuurd via een beveiligde HTTPS-verbinding.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Op alle betrekkingen tussen afnemer en aanbieder, waaronder geschillen tussen partijen en deze algemene verkoopvoorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.